ГоловнаПовідомлень немає.

Правила прийому до Луцького коледжу рекреаційних технологій і права

 Правила прийому до Луцького коледжу рекреаційних технологій і права розроблені Приймальною комісією коледжу відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Правила прийому 2019

05-02-2019

014 Середня освіта ( Фізична культура)

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
ПРОГРАМА
 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
для конкурсного відбору вступників
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 
за спеціальністю 014. Середня освіта. Фізичне виховання
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
 


 
         Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 014. Середня освіта. Фізичне виховання на основі здобутого рівня «кваліфікований робітник»
 
 
Розробники програми:
·        Крот А.С. 
·        Тесунов В.А. 
 
 
 
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014. Середня освіта. Фізичне виховання (далі – Програма) є нормативним документом Луцького коледжу рекреаційних технологій і права, який розроблено цикловою комісією з фізичного виховання на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галузь знань 014.Середня освіта. Фізичне виховання.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 014. Середня освіта. Фізичне виховання.
Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований працівник» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 014. Середня освіта. Фізичне виховання.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Програма охоплює базову інформацію, яку дають основні сучасні науки з фізичного виховання. За своїм змістом та методикою проведення це випробування повинне відрізнятися від інших екзаменів з окремих предметів. Воно, зокрема, має вищий ступінь узагальнення поставлених питань, більшу широту охоплюваних проблем у поєднанні з конкретними знаннями факторів наукового та практичного значення в межах вузівських програм з окремих дисциплін, що стосуються фізичного виховання.
Програма містить критерії оцінювання результатів усного іспиту. Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
 
 
2. Зміст програми
 
 
Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін спеціальності 014.Середня освіта. Фізичне виховання «Теорія і методика фізичного виховання»:
1.                Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.
2.                Позакласні заняття фізичними вправами. Організація і проведення Днів здоров'я, фізкультурних свят та спортивних вечорів для учнівської молоді.
3.                Основи Української національної системи фізичного виховання.
4.                Диференційоване фізичне виховання. Методика оцінки знань, умінь і навичок з фізичної культури.
5.                Характеристика основних понять теорії фізичного виховання: "фізична культура", "фізичне виховання", "спорт".
6.                Підготовка учнів до самостійної роботи з фізичного виховання. Домашні завдання .
7.                Мета та завдання фізичного виховання на сучасному етапі.
8.                Фізичне виховання учнів поза школою. Завдання і організація позашкільної роботи. Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей в сім'ї.
9.                Характеристика організаційних основ національної системи фізичного виховання. Нормативно-законодавчі та програмові основи системи фізичного виховання.
10.           Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя фізичного виховання.
11.           Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання дошкільного та шкільного віку. Класифікація фізичних вправ.
12.           Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання.
13.           Характеристика загальних та методичних принципів фізичного виховання.
14.           Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Фізичне виховання дітей раннього віку.
15.           Особливості методики навчання техніці фізичних вправ школярів. Характеристики рухів.
16.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
17.           Природні та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.
18.           Зміст та методика проведення занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку.
19.           Характеристика методів розвитку рухових якостей у фізичному вихованні.
20.           Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку.
21.           Характеристика методів навчання та розвитку рухових якостей у фізичному вихованні.
22.           Зміст та особливості методики навчання рухів дітей дошкільного віку.
23.           Рухові дії як предмет навчання. Педагогічне та біологічне обґрунтування структури навчання руховим діям.
24.           Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дитячого дошкільного закладу.
25.           Характеристика етапів ознайомлення та початкового розучування, поглибленого розучування, закріплення і удосконалення рухової дії.
26.           Планування та контроль роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.
27.           Загальна характеристика фізичних якостей людини та методика їх удосконалення.
28.           Характеристика навчальної програми з фізичної культури учнів ЗОШ.
29.           Причини виникнення помилок у процесі навчання руховим діям. Способи їx попередження та виправлення.
30.           Організація та керівництво системою фізичного виховання в дошкільному закладі.
31.           Основи методики розвитку сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили.
32.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання учнів середнього шкільного віку.
33.           Основи методики розвитку швидкості. Засоби й методи розвитку швидкості.
34.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання учнів старшого шкільного віку.
35.           Основи методики вдосконалення спритності. Засоби та методи розвитку спритності.
36.           Стан та проблеми ФВ учнів в українській національній школі.
37.           Основи методики розвитку витривалості. Засоби та методи розвитку витривалості.
38.           Особливості фізичного виховання школярів з ослабленим здоров’ям.
39.           Основи методики розвитку гнучкості. Засоби та методи розвитку гнучкості.
40.           Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів молодшого, середнього і  старшого шкільного віку.
41.           Форми побудови занять фізичними вправами. Значення різноманітності форм занять у фізичному вихованні.
42.           Цілеспрямоване формування особистості в процесі фізичного виховання.
43.           Планування роботи з фізичного виховання в школі. Основні документи планування.
44.           Підготовка і проведення уроку ФК.
45.           Педагогічна оцінка уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності.
46.           Урок як основна форма фізичного виховання школярів.  Типи уроків.
47.           Контроль у процесі фізичного виховання школярів. Основні документи обліку.
48.           Особливості змісту і методики проведення уроків фізичної культури зі школярами різного віку.
49.           Завдання та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі  навчального дня школи.
50.           Форми фізичного виховання протягом навчального дня.
27-06-2018

Програма вступу з української мови

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
 
ПРОГРАМА
 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 
для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають
 
до Луцького коледжу рекреаційних технологій і права на навчання
 
за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
 
за спеціальностями014 Середня освіта (Фізична культура),
 
017 Фізична культура і спорт,
 
015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології,
 
241 Готельно-ресторанна справа, 081 Право

 
Луцьк – 2019
         Програма вступного випробування з української мови для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають до Луцького коледжу рекреаційних технологій і права на навчання за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 081 Право
 
 
ЗМІСТ
 
1. Форма, структура, зміст та оцінювання вступного іспиту з української мови                          
2. Програмні вимоги з української мови за темами   
3. Критерії оцінювання результатів усного іспиту                                          
4. Список рекомендованої літератури                                    
 
 
 
І. ФОРМА, СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 
Абітурієнти, які вступають до Луцького коледжу рекреаційних технологій і права на навчання за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо–кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст» за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 081 Право складають усний вступний іспит з української мови.
Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
Використання електронних приладів, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів під час вступного іспиту заборонено.
 
 
 
ІІ. ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1: Фонетика, графіка, орфоепія
1.     Звуки мови. Голосні та приголосні звуки.
2.     Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Подовжені звуки.
3.     Букви та інші графічні засоби. Алфавіт.
4.     Співвідношення звуків на письмі.
5.     Уподібнення приголосних звуків. Спрощення у групах приголосних.
6.     Чергування У-В, І-Й. Орфограма. Орфографічна помилка.
7.     Правила вживання апострофа, м’якого знаку.
8.     Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових букв. 
9.     Звукове значення букв Я, Ю, Е, І, Щ та буквосполучень  ДЗ, ДЖ, ДЗЬ.
10. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.
11.Вимова приголосних звуків та їх позначення.
12.Написання слів іншомовного походження.
 
Тема 2: Будова слова. Словотвір і орфографія
13.Спільнокореневі слова і форми.
14.Основа слова та закінчення змінних слів.
15.Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
16.Найпоширеніші чергування голосних та приголосних звуків.
17.Вимова та написання префіксів З- (ЗІ-, ЗЕ-), РОЗ-, БЕЗ-, ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-.
18.Змінювання та творення слів. Основні способи словотворення слів в українській мові. 
19.Зміни приголосних при творенні слів.
20.Правопис складних та складноскорочених слів. 
21.Лексикологія та фразеологія.
22.Поняття про лексику. Лексичне значення слова.
23. Однозначні та багатозначні слова.
24.Пряме та переносне значення слів.
25.Синоніми, антоніми, омоніми.
26.Загальновживані слова.
27.Діалектичні та професійні слова.
28.Запозичені слова. Застарілі слова.  
29.Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 
 
Тема 3: Морфологія і орфографія
30.Поняття про самостійні і службові частини мови.  
31.Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
32.Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.
33.Рід, число, відмінки іменників.
34.Типи відмін іменників.  
35.Способи творення іменників.
36.Правопис відмінкових закінчень іменників.
37.Велика буква у власних назвах. 
38.Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
39.Якісні, відносні та присвійні прикметники.
40.Повні і короткі форми прикметників.
41.Ступені порівняння прикметників, їх утворення.
42.Відмінювання прикметників.
43. Написання складних прикметників.
44.Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична  роль.
45.Числівники кількісні (на означення чисел, дробів і збірні) і порядкові.
46.Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних та порядкових числівників.
47.Правопис числівників. 
48.Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
49.Розряди займенників. Відмінювання займенників.
50.Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична  роль.
51.Неозначена форма дієслова.
52.Часи дієслів.
53.Дієслова I і II дієвідмін.
54.Способи творення дієслів.
55.Правопис дієслів. 
56.Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні  ознаки, синтаксична роль.
57.Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.
58.Дієприкметниковий зворот.
59.Безособові дієслівні форми –НО, -ТО.  
60.Правопис дієприкметників.
61.Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні  ознаки, синтаксична роль.
62.Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 
63.Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки.
64. Ступені  порівняння прислівників. Способи їх творення.
65.Правопис прислівників.
66. Сполучник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки,  синтаксична роль. Сполучники сурядні і підрядні. Правопис сполучників окремо і разом.
67.Частка як службова частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки,  синтаксична роль.
68.Синтаксис і пунктуація.
69.Словосполучення. Будова і типи словосполучення за способом вираження головного слова.
70.Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.
71. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складний, додаток, означення, обставини) і способи їх вираження.
72.Прикладка як різновид означення.
73.Розділові знаки при однорідних членах речення.
74.Складносурядне сполучникове речення.
75.Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами.
 
 
 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
РЕЗУЛЬТАТІВ УСНОГО ІСПИТУ
Результати усного іспиту оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно",  "незадовільно".
Абітурієнт витягує білет, у якому вказується три питання. Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні фахової атестаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному абітурієнту. Абітурієнту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів.
Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді на поставлені питання.
Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на поставлені питання, але частково неточної.
Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної відповіді на поставлені питання.
Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з поставлених питань.
 
 
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Глазова О. П. Українська орфографія: Навч. посібник. - Харків: Веста: Вид-во „Ранок", 2005.-384 с.
2. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. - 7-ме вид.,  стереотип. - К.: Вища шк, 2006.-287 с.
3. Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В. В. Різуна. - К.: Либіль, 2003. - 272 с.
4. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 2002. - 254
с.
5.  Орфографічний словник української мови: Близько 120000 слів / Уклад.: С. І.
Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. - К.: Вид-во „Довіра", 1994. - 864 с.
6. Словник іншомовних слів / Укладачі: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. - К.:
Наук, думка, 2000. - 680 с.
7. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. - К.: Наук, думка, 2007. - 288 с.
8. Чукіна В. Ф., Почтаренко О. М., Почтаренко Г. С. Український правопис в таблицях і схемах: Навчальне видання. - К.: Логос, 2005. - 176 с.
9. Ющук І. П. Українська мова: Підручник. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.
 
26-06-2018

017 Фізична культура і спорт

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
 ПРОГРАМА
 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
для конкурсного відбору вступників
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
 

Луцьк – 2019
         Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 017 Фізична культура і спорт на основі здобутого рівня «кваліфікований робітник»
 
 
Розробники програми:
·        Крот А.С. 
·        Тесунов В.А. 

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (далі – Програма) є нормативним документом Луцького коледжу рекреаційних технологій і права, який розроблено цикловою комісією з фізичного виховання на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галузь знань 017 Фізична культура і спорт.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований працівник» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Програма охоплює базову інформацію, яку дають основні сучасні науки з фізичного виховання. За своїм змістом та методикою проведення це випробування повинне відрізнятися від інших екзаменів з окремих предметів. Воно, зокрема, має вищий ступінь узагальнення поставлених питань, більшу широту охоплюваних проблем у поєднанні з конкретними знаннями факторів наукового та практичного значення в межах вузівських програм з окремих дисциплін, що стосуються фізичного виховання.
Програма містить критерії оцінювання результатів усного іспиту. Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
 
 
2. Зміст програми
 
 
Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін спеціальності 017 Фізична культура і спорт «Теорія і методика фізичного виховання»:
1.                Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.
2.                Позакласні заняття фізичними вправами. Організація і проведення Днів здоров'я, фізкультурних свят та спортивних вечорів для учнівської молоді.
3.                Основи Української національної системи фізичного виховання.
4.                Диференційоване фізичне виховання. Методика оцінки знань, умінь і навичок з фізичної культури.
5.                Характеристика основних понять теорії фізичного виховання: "фізична культура", "фізичне виховання", "спорт".
6.                Підготовка учнів до самостійної роботи з фізичного виховання. Домашні завдання .
7.                Мета та завдання фізичного виховання на сучасному етапі.
8.                Фізичне виховання учнів поза школою. Завдання і організація позашкільної роботи. Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей в сім'ї.
9.                Характеристика організаційних основ національної системи фізичного виховання. Нормативно-законодавчі та програмові основи системи фізичного виховання.
10.           Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя фізичного виховання.
11.           Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання дошкільного та шкільного віку. Класифікація фізичних вправ.
12.           Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання.
13.           Характеристика загальних та методичних принципів фізичного виховання.
14.           Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Фізичне виховання дітей раннього віку.
15.           Особливості методики навчання техніці фізичних вправ школярів. Характеристики рухів.
16.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
17.           Природні та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.
18.           Зміст та методика проведення занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку.
19.           Характеристика методів розвитку рухових якостей у фізичному вихованні.
20.           Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку.
21.           Характеристика методів навчання та розвитку рухових якостей у фізичному вихованні.
22.           Зміст та особливості методики навчання рухів дітей дошкільного віку.
23.           Рухові дії як предмет навчання. Педагогічне та біологічне обґрунтування структури навчання руховим діям.
24.           Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дитячого дошкільного закладу.
25.           Характеристика етапів ознайомлення та початкового розучування, поглибленого розучування, закріплення і удосконалення рухової дії.
26.           Планування та контроль роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.
27.           Загальна характеристика фізичних якостей людини та методика їх удосконалення.
28.           Характеристика навчальної програми з фізичної культури учнів ЗОШ.
29.           Причини виникнення помилок у процесі навчання руховим діям. Способи їx попередження та виправлення.
30.           Організація та керівництво системою фізичного виховання в дошкільному закладі.
31.           Основи методики розвитку сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили.
32.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання учнів середнього шкільного віку.
33.           Основи методики розвитку швидкості. Засоби й методи розвитку швидкості.
34.           Завдання і методичні особливості фізичного виховання учнів старшого шкільного віку.
35.           Основи методики вдосконалення спритності. Засоби та методи розвитку спритності.
36.           Стан та проблеми ФВ учнів в українській національній школі.
37.           Основи методики розвитку витривалості. Засоби та методи розвитку витривалості.
38.           Особливості фізичного виховання школярів з ослабленим здоров’ям.
39.           Основи методики розвитку гнучкості. Засоби та методи розвитку гнучкості.
40.           Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів молодшого, середнього і  старшого шкільного віку.
41.           Форми побудови занять фізичними вправами. Значення різноманітності форм занять у фізичному вихованні.
42.           Цілеспрямоване формування особистості в процесі фізичного виховання.
43.           Планування роботи з фізичного виховання в школі. Основні документи планування.
44.           Підготовка і проведення уроку ФК.
45.           Педагогічна оцінка уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності.
46.           Урок як основна форма фізичного виховання школярів.  Типи уроків.
47.           Контроль у процесі фізичного виховання школярів. Основні документи обліку.
48.           Особливості змісту і методики проведення уроків фізичної культури зі школярами різного віку.
49.           Завдання та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі  навчального дня школи.
50.           Форми фізичного виховання протягом навчального дня.
26-06-2018

081 Право

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
 
ПРОГРАМА
 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
для конкурсного відбору вступників
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 
за спеціальністю 081 Право
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
 
 

         Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 081 Право на основі здобутого рівня «кваліфікований робітник»
 


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 081 Право (далі – Програма) є нормативним документом Луцького коледжу рекреаційних технологій і права, який розроблено цикловою комісією з правознавства.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 081 Право.
Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований працівник» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 081 Право. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання з різних галузей права і здатність вирішувати типові професійні завдання.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права»; «Конституційне право України»; «Кримінальне право України». Програма містить критерії оцінювання результатів усного іспиту.
Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
 
 
2. Зміст програми
 
 
Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін спеціальності 081 Право «Теорія держави і права»; «Конституційне право»; «Кримінальне право України»:
1.     Поняття і ознаки держави.
2.     Теорії виникнення держави.
3.     Типологія держав.
4.     Державна влада.
5.     Функції держави.
6.     Форма державного правління.
7.     Форма державного устрою.
8.     Форма державного режиму.
9.     Поняття законодавчої влади.
10.                       Загальна характеристика інституту глави держави.
11.                       Виконавча влада; уряд як керівна ланка в системі органів виконавчої влади.
12.                       Поняття та загальна характеристика судової влади.
13.                       Поняття унітарної та федеративної держави. Особливості унітарного та федеративного устрою державної влади.
14.                       Поняття форми правління. Загальна характеристика основних різновидів республіканських та монархічних форм правління.
15.                       Механізм держави.
16.                       Правосвідомість і правова культура.
17.                       Система права і система законодавства.
18.                       Правовідносини (поняття, склад).
19.                       Структура норми права та її особливості.
20.                       Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.
21.                       Конституційне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна.
22.                       Предмет, метод та суб’єкти конституційного права України.
23.                       Джерела конституційного права України.
24.                       Конституція України як основне джерело конституційного права України.
25.                       Форма і структура Конституції України.
26.                       Референдум: визначення поняття, загальна характеристика інституту.
27.                       Референдум в Україні.
28.                       Поняття і сутність виборчого права. Принципи виборчого права.
29.                       Виборчі системи в Україні.
30.                       Визначення поняття та загальна характеристика інституту громадянства.
31.                       Поняття та сутність місцевого самоврядування.
32.                       Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина.
33.                       Поняття і види основних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
34.                       Основи конституційно-правового статусу Верховної Ради України.
35.                       Комітети Верховної Ради України.
36.                       Конституційно-правовий статус Президента України.
37.                       Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
38.                       Органи виконавчої влади на місцях.
39.                       Система органів судової влади за Конституцією України та Законом України ― Про судоустрій та статус суддів.
40.                       Органи прокуратури в Україні.
41.                       Поняття і загальна характеристика кримінального права як галузі.
42.                       Принципи кримінального права.
43.                       Джерела кримінального права України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.
44.                       Поняття і ознаки злочину. Розмежування з іншими правопорушеннями. Класифікація злочинів.
45.                       Склад злочину. Поняття матеріальних і формальних складів злочинів.
46.                       Об’єкт і об’єктивна сторона складу злочину.
47.                       Суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину.
48.                       Неосудність: поняття, медичний та юридичний критерії. Обмежена осудність.
49.                       Стадії скоєння злочину. Закінчений та незакінчений злочини. Поняття і юридичне значення добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
50.                       Співучасть у злочині і причетність до злочину. Види співучасників і форми співучасті. Ексцес виконавця.
51.                       Множинність злочинів.
52.                       Обставини що виключають злочинність діяння.
53.                       Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.
54.                       Поняття, мета і види кримінальних покарань.
55.                       Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.
56.                       Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
57.                       Особливості відповідальності за посягання на основи національної безпеки(державна зрада, шпигунство, диверсія).
58.                       Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.
59.                       Загальна характеристика злочинів проти власності.
60.                       Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.
 
 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
РЕЗУЛЬТАТІВ УСНОГО ІСПИТУ
Результати усного іспиту оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
Абітурієнт витягує білет, у якому вказується три питання. Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні фахової атестаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному абітурієнту. Абітурієнту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів.
Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді на поставлені питання.
Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на поставлені питання, але частково неточної.
Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної відповіді на поставлені питання.
Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з поставлених питань.
 
 
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.                 Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави: Навчальний посібник / С.М.Тимченко, С.К.Бостан, С.М.Легуша. Н.М. Пархоменко, Т.О.Пікуля, Н.В.Пронюк. — К.: КНТ, 2007.
2.                 Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права. Курс лекцій. — К.: КУП, 2004.
3.                 Ведєрніков Ю.А., Геркул В.С. Теорія держави та права. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.
4.                 Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В.Копєйчикова. — К.: Юрінком, 1997.
5.                 Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2005.
6.                 Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. — К.: Істина, 2004.
7.                 Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс): Екзаменаційний довідник. — Одеса: Юридична література, 2004.
8.                 Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.
9.                 Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичнийкурс): Підручник. — Харків: Еспада, 2006.
10.            Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М.Колодій, В.В.Ко-пєй чиков, СЛ.Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л.Лисенкова. В.В.Ко-пейчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2003.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права».
11.            Теорія держави і права: Підручник / С.Л.Лисенков та ін. — К.: Юрінком Інтер. 2005.
12.            Теорія держави і права (опорні конспекти). Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.-упоряд. Кравчук М.В. — К.: Атіка, 2005.
13.            Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. 2001.
14.            Коментар до Конституції України.- 2-ге видання.- К., 1998.
15.            Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення.- К.: Либідь, 1997.- С. 131-140.
16.            Основи конституційного права України // За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юріком Інтер, 1998. – С.176-185.
17.             Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.
18.            Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.
19.            Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.
20.            Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.
21.            Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.
22.            Кримінальне право України. Особлива частина: [підруч.] (Ю.В. Александров, В.І. Антонов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, перероб. та доп. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К., 2008.
23.            Кузнецов В.В., Савченко А.В. Кримінальне право України. Посіб. для підготовки до іспитів / За заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. Джужи. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006.  С. 140-294.
26-06-2018

015 Професійна освіта ( комп'ютерні технології)

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
 
ПРОГРАМА
 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
для конкурсного відбору вступників
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 
за спеціальністю 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

 
         Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології на основі здобутого рівня «кваліфікований робітник»
  
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології (далі – Програма) є нормативним документом Луцького коледжу рекреаційних технологій і права, який розроблено цикловою комісією з комп’ютерних технологій.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології.
Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований працівник» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з таких навчальних дисциплін: «Основи комп’ютерних технологій»; «Педагогіка». Програма містить критерії оцінювання результатів усного іспиту.
Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
 
 
2. Зміст програми
 
 
Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін спеціальності 5.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології «Основи комп’ютерних технологій»; «Педагогіка»:
1.     Поняття інформації. Властивості інформації.
2.     Операційна система комп'ютера. Основні функції операційної системи.
3.     Характеристика конкретної операційної системи (Windows, Unix-подібні, Linux-подібні).
4.     Основні складові апаратної частини інформаційної системи та їх функціональне призначення
5.     Основні характеристики ПЕОМ.
6.     Запам'ятовуючі пристрої ЕОМ.
7.     Поняття файл, каталог. Операції з файлами.
8.     Знакові системи та їх роль при поданні інформації.
9.     Повідомлення та інформація. Вимірювання обсягів інформації.
10.              Принципи роботи ЕОМ: програмного управління, адресності.
11.              Мікропроцесор, його основні функції.
12.              Арифметико-логічний пристрій, пристрій управління.
13.              Робота з дисками. Форматування дисків.
14.              Поняття про сучасні засоби зберігання і передавання інформації.
15.              Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами.
16.              Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву, створення архівів, які розкриваються автоматично.
17.              Загальна характеристика вікна текстового редактора. Редагування фрагментів тексту.
18.              Загальні принципи з графічними об'єктами в текстовому редакторі.   
19.              Загальна характеристика табличного процесора.
20.              Електронні таблиці. Призначення й основні функції.
21.              Введення, редагування, форматування даних. Типи даних.
22.              Використання стандартних функцій.
23.              Побудова і оформлення діаграм. Розміщення, редагування діаграм.
24.              Обчислення в середовищі електронних таблиць.
25.              Робота з функціями. Математичні, статистичні та логічні функції.
26.              Табличні величини та їх опис.  
27.              Основні поняття баз даних.
28.              Робота з СУБД.
29.              Структура БД. Типи даних в БД.
30.              Проектування і створення БД.   
31.              Поняття та види комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми та методи боротьби з вірусами.
32.              Ком’ютерні мережі, Internet, комп’ютерна безпека.
33.              Пошукові системи.
34.              Основні сервіси Інтернет.
35.              Поняття про системи штучного інтелекту та експертні системи.
36.              Циклічні алгоритми та їх опис.
37.              Алгоритми з розгалуженнями.
38.              Алгоритми-процедури та їх використання.
39.              Поняття про мову програмування. Класифікація мов програмування.
40.              Основні елементи мови програмування: символи, слова, вирази і команди. Поняття програми.
41.                       Педагогіка як наука і навчальний предмет.
42.                       Об’єкт, предмет, функції і завдання педагогіки.
43.                       Основні категорії педагогіки. Зв'язок педагогіки іншими науками та її структура.
44.                       Педагогічний процес як система. Цілісність педагогічного процесу.
45.                       Педагогічна система Яна-Амоса Коменського.
46.                       Успіхи української системи виховання в епоху великого національного відродження в ХVІ-ХVІІІ ст.
47.                       Поняття про дидактику. Основні дидактичні концепції.
48.                       Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці.
49.                       Поняття процесу навчання, його структура.
50.                       Функції процесу навчання.
51.                       Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.
52.                       Особливості навчальних планів, програм і підручників.
53.                       Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку. Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу.
54.                       Позаурочні форми навчання.
55.                       Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання.
56.                       Поняття засобів навчання та їх класифікація.
57.                       Сутність і основні види контролю успішності учнів.
58.                       Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація.
59.                       Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості.
60.                       Суть процесу управління школою, його структура.
 
 
 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
РЕЗУЛЬТАТІВ УСНОГО ІСПИТУ
Результати усного іспиту оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно",  "незадовільно".
Абітурієнт витягує білет, у якому вказується три питання. Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні фахової атестаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному абітурієнту. Абітурієнту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів.
Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді на поставлені питання.
Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на поставлені питання, але частково неточної.
Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної відповіді на поставлені питання.
Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з поставлених питань.
 
 
4. Список рекомендованої літератури
1.       Бак С.М. Інформатика та обчислювальна техніка : [посіб. для студ. перших курсів матем. спеціальностей педагогічних ВНЗ] / С. М. Бак, Г. М. Ковтонюк.– Вінниця : ПП "Едельвейс і К", 2010. – 433,[3] с. : іл.
2.       Вовковінська Н.В. Вивчаємо EXCEL / Н. В. Вовковінська. – К.: Редакція газет природничо-математичного циклу, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
3.       Войтович І.С. Архітектура інформаційних систем. Навчальний посібник (з грифом МОНМСУ) [2-е вид.] / Войтович І.С., Малежик М.П., Сергієнко В.П. – Рівне: СПД О.Зень, 2011 – 322 с.
4.       Габрусєв В. Ю. OC LINUX : навч. практикум / В. Ю. Габрусєв . – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 115 с. : іл.. – (Бібліотека "Шкільного світу")
5.       Гордійчук Г. Б. Основи інформатики з елементами програмування. Лабораторний практикум : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський . – Вінниця : Планер, 2014. – 391 с.
6.       Дем'яненко В. М. Комп'ютер. Апаратна частина : конфігурація, вибір : посібник /В. М. Дем'яненко, Н. В. Вовковінська, В. В. Лапінський. – К. : Шкільний світ, 2009. – 125 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 20 назв.
7.       Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. /Л. М. Дибкова. – 3-тє вид. доповнене. – К. : Академвидав, 2011. – 462,[2] с. – (Альма матер)
8.       Зайченко О. Ю. Комп'ютерні мережі : навч. посіб / О. Ю. Зайченко, Ю.П.Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 519 с.
9.       Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посібник. Ч. 2 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] ; за ред. Т.М. Валецької.- К. : Дакор: КНТ, 2008. - 536 с.
10. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 592 с.
11. Кадемія М. Ю. Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1: Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформації : навчальний посібник / М.Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури.– Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2014. – 591 с.
12. Кириленко Н. М. Інформаційна безпека : навчально-методичний посібник /Н.М.Кириленко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Глобус-Прес, 2011. – 215 с.
13. Козловський А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів: рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю.М.Паночишин, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2012. - 463 с.
14. Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник : рек. МОНУ / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2012. - 319 с.
15. Пасічник В. В. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1 : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. – Львів, 2013. – 335 с. – (Комп'ютинґ)
16. Франчук В.М. Захист інформаційних ресурсів / В. М. Франчук.– К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 109 с. – (Б-ка "Шкільного світу")
17. Шмиг Р. А. Інженерна комп'ютерна графіка: навч. посіб. / Р. А. Шмиг, В.М.Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш; ред.: Р. А. Шмиг. Л., 2012. - 599 с.
18. Яровенко А.Г. Лабораторний практикум з основ алгоритмізації та структурного програмування : навчальний посібник / А. Г. Яровенко. – Вінниця, 2011.– 228 с.
19. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – 3-тє вид., випр. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко // - Київ: Знання-Прес, 2008. – 447 с.
20. Пальчевський С.С. Педагогіка: навчальний посібник / С.С. Пальчевський // - Київ: Каравела, 2007. – 576 с.
21. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, випр., доп. / М.М. Фіцула // - Київ: Академвидав, 2007. – 560 с.
22. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (Рукопис) / І.В. Зайченко // - Чернігів, 2002. - 528 с.
23. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко // – Київ: Знання, 2006. – 311 с.
24. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник / С.П. Максимюк // - Київ: Кондор, 2009. – 609 с.
25. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. Навч. посіб. / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа // - Київ: МАУП, 2002. – 176 с.
26. Ягупов В.В.Педагогіка: Навч. посібник / В.В. Ягупов // – Київ: Либідь, 2002. – 560 с.
26-06-2018

241 Готельно-ресторанна справа

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
 
ПРОГРАМА
 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 
для конкурсного відбору вступників
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 
за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа
 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
 
 
         Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 241 Готельне-ресторане обслуговування на основі здобутого рівня «кваліфікований робітник»
 
  
 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСка
 
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (далі – Програма) є нормативним документом Луцького коледжу рекреаційних технологій і права, який розроблено цикловою комісією з рекреаційних технологій.
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований робітник» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з таких навчальних дисциплін: «Організація і технологія обслуговування в готелях»; «Основи менеджменту»; «Санітарія та гігієна». Програма містить критерії оцінювання результатів усного іспиту.
Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою.
 
 
2. Зміст програми
 
 
Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін спеціальності 241 Готельне обслуговування «Організація і технологія обслуговування в готелях»; «Основи менеджменту»; «Санітарія та гігієна»:
1.     Нормативно-правова база, яка регулює діяльність готельного господарства.
2.     Організація роботи служби управління номерним фондом. Посадові обов'язки працівників служби.
3.     Види оплати за готельні послуги.
4.     Основні функції служби прийму та розміщення.
5.     Поняття та типи бронювання.
6.     Організація розміщення туристів відповідно до класу обслуговування.
7.     Розрахунок з готелем з використанням дорожніх чеків.
8.     Організація роботи служби ресторанного господарства готелю.
9.     Посадові обов'язки працівників служби.
10.                       Організація виписки з номера готелю. Дії працівника готелю у разі виявлення забутих речей мешканця. Організація роботи з багажем.
11.                       Джерела і канали отримання готелем запитів на бронювання номерів.
12.                       Поняття «проблема якості» та «петля якості послуг».
13.                       Види віз, порядок їх використання та отримання. Поняття «шенгенська віза».
14.                       Чотири рівні продукту «готель».
15.                       Організація роботи служби ресторанного господарства готелю. Посадові обов'язки працівників служби.
16.                       Модель «Гостинності». Чинники що впливають на середовище  гостинності.
17.                       Екзотичні готелі світу.
18.                       Приєднана та неприєднана системи бронювання.
19.                       Організація роботи поверхової служби готелю. Посадові обов'язки працівників служби.
20.                       Організація роботи служби прийому і розміщення. Посадові обов'язки працівників СПІР.
21.                       Організація роботи поверхової служби готелю. Посадові обов'язки працівників служби.
22.                       Організація прийому і розміщення іноземних громадян та громадян України.
23.                       Організація роботи служби управління номерним фондом. Посадові обов'язки працівників служби.
24.                       Основні функції та вимоги до СПІР. Документи, якими займається СПІР.
25.                       Організація прийому і розміщення громадян України.
26.                       Поняття «сертифікація». Назвіть порядок проведення обов'язкової сертифікації, етапи перевірки процесу надання послуг.
27.                       Стан готельного господарства України.
28.                       Сутність менеджменту, його категорії, види, суб’єкти та об’єкти.
29.                       Персонал організації, служби управління персоналом.
30.                       Організація діяльності сучасного менеджера.
31.                       Професійний розвиток та навчання персоналу.
32.                       Оцінка роботи та атестація персоналу.
33.                       Адаптація персоналу до умов роботи.
34.                       Корпоративна культура організації.
35.                       Принципи та форми планування.
36.                       Процес стратегічного планування.
37.                       Рівні управління, типи організаційних структур управління.
38.                       Роль організаторської діяльності менеджера в управлінні організацією.
39.                       Поняття та види іміджу організації.
40.                       Сутність мотивації, її місце і роль у процесі управління. Економічні та неекономічні мотиви діяльності людей.
41.                       Основні елементи та схема мотиваційного процесу, форми стимулювання персоналу.
42.                       Етапи процесу та технологія контролю.
43.                       Поняття інформації, її види і роль в менеджменті, вимоги до інформації.
44.                       Сутність, види та умови комунікацій в управлінні.
45.                       Поняття управлінських рішень, їх види.
46.                       Сутність понять «група», «колектив», структура колективу.
47.                       Сутність, стадії та фактори згуртованості колективу. Соціально-психологічний клімат трудового колективу.
48.                       Методи управління трудовим колективом.
49.                       Поняття про команду та командну роботу в управлінні персоналом.
50.                       Суть, види, типи, функції конфліктів.
51.                       Управління організаційними змінами.
52.                       Управління стресами.
53.                       Сутність лідерства та його основні ознаки.
54.                       Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.
55.                       Охарактеризуйте санітарні вимоги до перевезення, пакування та транспортування чистої та брудної білизни в готелях.
56.                       Вкажіть обов’язки керівника щодо дотримання санітарних вимог в підприємствах готельного типу.
57.                       Охарактеризувати гігієнічні основи проектування та будівництва готельних комплексів.
58.                       Санітарно-гігієнічні вимоги до системи опалення, мікроклімату жилих приміщень готелю. Гігієнічне значення вентиляції.
59.                       Охарактеризувати санітарно-гігієнічні вимоги до проектування та утримання приміщень закладів ресторанного господарства при готелі.
60.                       Вказати санітарно-гігієнічні вимоги до збереження чистої га брудної білизни в готелях.
 
 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
РЕЗУЛЬТАТІВ УСНОГО ІСПИТУ
Результати усного іспиту оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно",  "незадовільно".
Абітурієнт витягує білет, у якому вказується три питання. Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні фахової атестаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному абітурієнту. Абітурієнту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів.
Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді на поставлені питання.
Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на поставлені питання, але частково неточної.
Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної відповіді на поставлені питання.
Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з поставлених питань.
 
 
4. Список рекомендованої літератури
1.     Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99.
2.     Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР та «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» від 18.11.2003 р. - http://rada.gov.ua/pravo
3.     Александрова А.Ю. Международный туризм.- М.: Аспект - Пресс, 2001. - 467 с.
4.     Архипов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю. Навчальний посібник. – К.: „ІНКОС”. – 2007. – 382 с.
5.     Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: Учеб. пособие. - К.: Декор, 2003. - 296 с.
6.     Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. - 395с.
7.     Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2008. - 320 с.
8.     Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорномор’я, 1997 - 160с.
9.     Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 – 312 с.
10.                       ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні; Класифікація готелів / Розр. Л. Шишкіна. - Офіц. вид. - К.: Держспоживстандарт України, 2004.-III, 13с.
11.                       Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: книги –XXI, 2003 – 300 с.
12.                       Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: книги –XXI, 2003 – 300 с.
13.                       Котлер Ф. И др. Маркетинг: гостеприимство, туризм. – СПб.: ЮНИТИ, 2008 – 796 с.
14.                       Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) –К.: „Альтерпрес”, 2008 – 436 с.
15.                       Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2006 – 320 с.
16.                       Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держ. турист, адмін. України від 16.03.2004 р. № 19 - http://rada.gov.ua/pravo
17.                       Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 640 с.
18.                       Програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки - http://rada.gov.ua/
19.                        Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
20.                       Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2008 – 400 с.
21.                       Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. -К.: Вища шк., 2006.-237с.
22.                       Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія – К.: Вища школа, 2002 – 195 с.
23.                       Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник – К.: Дніпро, 2000 -160 с.
24.                       Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник – Чернівці, 2003 – 596 с.
25.                       Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2008 – 240 с.
 
26-06-2018

Програма творчого конкурсу Фізична культура і спорт ( 9 - 11 клас )

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
                
 
                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                 Голова Приймальної комісії
                                                                 Луцького коледжу
   рекреаційних технологій і права
                                                                 ______________ Н.І.Костів
                                                                 ___ _____________2018р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма
Творчого конкурсу
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої освіти ( 11 класів)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Луцьк - 2018
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
               Програма творчого конкурсу зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт  виховання дозволяє оцінити професійну здатність абітурієнта, що дає змогу виключити елемент спонтанності у виборі спеціальності. Програма призначена для визначення фізичної та технічної підготовленості під час виконання фізичних вправ та подальшого оцінювання. Програма містить «Завдання творчого конкурсу». Творчий конкурс з фізичної культури проходить в два дні згідно з вимогами державних тестів. В перший день проводиться тестування на швидкість, силу (стрибок в довжину з місця) і витривалість; в другий день на володіння елементами техніки у вибраному виді спортивних ігор (волейбол, баскетбол, або футбол). Нормативною базою для розробки програми творчого конкурсу з предмету фізична культура були: програма з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл та державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума балів за кожний етап конкурсу. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі програми.
                  Програма творчого конкурсу (виконання спортивних нормативів) для вступників по спеціальності «фізичне виховання» на основі базової загальної та повної загальної середньої освіти проводиться у три етапи:
 
ПЕРШИЙ ЕТАП: Фізична і технічна підготовленість
 
1.     ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ РУК В УПОРІ ЛЕЖАЧИ
              Абітурієнт приймає положення упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступнів опираються на підлогу. За командою "Можна" випробувач починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Результатом виконання є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3-х секунд, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, що виконується з помилками, не зараховуються. Обладнання: дерев’яна підлога.
 
 
Нарахування балів за виконання контрольного нормативу:
 
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі (максимальна кількість балів 25)
 
Юнаки
Дівчата
Кількість
Бали
Кількість
Бали
45
25
25
25
44
24
24
24
43
23
23
23
42
22
22
22
41
21
21
21
40
20
20
20
39
19
19
19
38
18
18
18
37
17
17
17
36
16
16
16
35
15
15
15
34
14
14
14
33
13
13
13
32
12
12
12
31
11
11
11
30
10
10
10
28
9
9
9
26
8
8
8
24
7
7
7
22
6
6
6
20
5
5
5
18
4
4
4
15
3
3
3
12
2
2
2
10
1
1
1
 
 
 
2.     ЧОВНИКОВИЙ БІГ
                    За командою «На старт!» учасник займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш!» він пробігає 9 м до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у колі, повертається бігом назад і кладе його в стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.
               Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.
 
                Кожному учаснику надається одна спроба. Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо учасник кидає, кубик, спроба не зараховується. Бігова доріжка має бути рівною, неслизькою.
 
 
Нарахування балів за виконання контрольного нормативу
 
Човниковий біг 4x9 м   
 
(максимальна кількість балів 25)
                                                                                               
Юнаки, чоловіки
Дівчата, жінки
Час, с
Бали
Час. с
Бали
8.30
25,0
9.30
25,0
8.35
24,5
9.35
24,5
8.40
24,0
9.40
24,0
8.45
23,5
9.45
23,5
8.50
23,0
9.50
23,0
8.55
22,5
9.55
22,5
8.60
22,0
9.60
22,0
8.65
21,5
9.65
21,5
8.70
21,0
9.70
21,0
8.75
20,0
9.75
20,0
8.80
19,0
9.80
19,0
8.85
18,0
9.85
18.0
8.90
17,0
9.90
17,0
8.95
16,0
9.95
16,0
9.00
15,0
10.00
15.0
9.05
14,0
10.05
14,0
9.10
13,0
10.10
13,0
9.15
12,0
10.15
12,0
9.20
11,0
10.20
11,0
9.25
10,0
10.25
10,0

 
 
 
3.     ПІДТЯГУВАННЯ У ВИСІ НА ВИСОКІЙ ПЕРЕКЛАДИНІ ВИСОТА 95 СМ
            Абітурієнт приймає положення вис лежачі, спираючись прямими ногами об підлогу, руки прямі. Кут дорівнює приблизно 35 % . Коли абітурієнт набув вихідного положення, то за командою ,,Можна!,, починає виконувати підтягування до торкання грудьми поперечини.
 Нарахування балів за виконання контрольного нормативу:
 Підтягування у висі на перекладені
 Підтягування у висі лежачи на низький перекладині
 (максимальна кількість балів 20)
Юнаки
Дівчата
Кількість
Бали
Кількість
Бали
15
20
28
20
14
19
27
19
13
18
26
18
12
17
25
17
11
16
24
16
10
15
23
15
9
13
22
14
8
11
21
13
7
9
20
12
6
7
19
11
5
5
18
10
4
3
17
9
3
1
16
8
 
 
15
7
 
 
14
6
 
 
13
5
 
 
12
4
 
 
11
3
 
 
10
2
 
 
9
1
 
 
 
ДРУГИЙ ЕТАП: Легка атлетика
 
1.                БІГ НА 100 МЕТРІВ
 
За командою "НА СТАРТ!" абітурієнти стають за стартову лінію в положення низького старту. Після команди „УВАГА” потрібно зафіксувати вихідне положення перед початком бігу і зберігати нерухомий стан. За сигналом стартера „РУШ!” абітурієнти повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію. Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди. Дозволяється тільки одна спроба . У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо. Учасникам не дозволяється переходити під час бігу переходити з однієї на іншу доріжку.
 
 
Нарахування балів за виконання контрольного нормативу:
 
Біг на 100 метрів (максимальна кількість балів 25)
 
Юнаки
Дівчата
Час
Бали
Час
Бали
12,7
25
14,7
25
12,8
24
14,8
24
12,9
23
14,9
23
13,0
22
15,0
22
13,1
21
15,1
21
13,2
20
15,2
20
13,3
19
15,3
19
13,4
18
15,4
18
13,5
17
15,5
17
13,6
16
15,6
16
13,7
15
15,7
15
13,8
14
15,8
14
13,9
13
15,9
13
14.0
12
16,0
12
14,1
11
16,1
11
14,2
10
16,2
10
14,3
9
16,3
9
14,4
8
16,4
8
14,5
7
16,5
7
14,6
6
16,6
6
14,7
5
16,7
5
14,8
4
16,8
4
14,9
3
16,9
3
15,0
2
17,0
2
15,1
1
17,1
1
 
 
 
2.     БІГ НА  1000  МЕТРІВ (ЮНАКИ), 500 МЕТРІВ (ДІВЧАТА)
               За командою "НА СТАРТ!" абітурієнти стають перед стартовою лінією в положення високого старту. Команда „УВАГА” не подається. За командою "РУШ!" абітурієнти починають біг, намагаючись подолати дистанцію (два з половиною кола на стадіоні) якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу. Результатом випробування є час подолання дистанції з точністю до секунди.
 
Нарахування балів за виконання контрольного нормативу:
 
Біг на 1000 метрів (юнаки), 500 метрів (дівчата) (максимальна кількість балів 20)
 
Юнаки 1000 м
Дівчата 500 м
Час
Бали
Час
Бали
3.04,0
20
1.46,0
20
3.05,0
19
1.47,0
19
3.06,0
18
1.48,0
18
3.07,0
17
1.49,0
17
3.08,0
16
1.50,0
16
3.09,0
15
1.51,0
15
3.10,0
14
1.52,0
14
3.11,0
13
1.53,0
13
3.12,0
12
1.54,0
12
3.13,0
11
1.55,0
11
3.14,0
10
1.56,0
10
3.15,0
9
1.57,0
9
3.16,0
8
1.58,0
8
3.17,0
7
1.59,0
7
3.18,0
6
2.00,0
6
3.19,0
5
2.01,0
5
3.20,0
4
2.02,0
4
3.21,0
3
2.03,0
3
3.22,0
2
2.04,0
2
3.23,0
1
2.05,0
1
 
 
3.     СТРИБКИ У ДОВЖИНУ З МІСЦЯ
                Абітурієнт стає носками до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі. Зараховується кращий результат з двох спроб – стрибок на дальність у сантиметрах. Випробування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довжину. Під час розмахування руками ноги не повинні зміщуватись. Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному рівні. Обладнання: неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах.
 
 
Нарахування балів за виконання контрольного нормативу:
 
Стрибок у довжину з місця (максимальна кількість балів )
 
Юнаки
Дівчата
Відстань
Бали
Відстань
Бали
2 м 50 см
50
2 м 30 см
50
2 м 45 см
49
2 м 25 см
49
2 м 40 см
48
2 м 20 см
48
2 м 35 см
47
2 м 15 см
47
2 м 30 см
46
2 м 10 см
46
2 м 25 см
45
2 м 05 см
45
2 м 20 см
44
2 м 00 см
44
2 м 15 см
43
1 м 95 см
43
2 м 10 см
42
1 м 90 см
42
2 м 05 см
41
1 м 85 см
41
2 м 00 см
40
1 м 80 см
40
1 м 95 см
30
1 м 75 см
30
1 м 90 см
25
1 м 70 см
25
1 м 85 см
20
1 м 65 см
20
1 м 80 см
10
1 м 60 см
10
1 м 75 см
5
1 м 55 см
5
1 м 70 см
1
1 м 50 см
1
 
 
ТРЕТІЙ ЕТАП (ЗА ВИБОРОМ АБІТУРІЄНТА): Ігрові види спорту
1.     ФУТБОЛ

 
 ЗМІСТ ТЕСТУ
 

Бали
 

50
 

46
 

42
 

38
 

35
 

33
 

31
 

29
 

27
 

25

1.

Удари по нерухомому м’ячу з 16,5 м почергово в ліву і праву половину воріт, що розділені по вертикалі. М’яч повинен перетнути лінію воріт у повітрі і торкнутися землі (не ближче 6 м за лінією воріт) – 10 ударів. Оцінюється кількість попадань.

10

9

8

6

5

4

3

2

1

0

2.

Удари по м’ячу в ціль, після ведення м’яча. Від стартової позначки, що знаходиться в 50 м від воріт, розміщені по прямій лінії 4 стійки. Перша в 7 м від старту, наступні - в 7 м одна від одної. Після обведення стійок із-за меж штрафного майданчика виконати удар у ворота. Влучення м’яча обов’язкове. Дві спроби. Оцінка – за кращою спробою (секунди).


7

8

9

10

11

12

13

14

0

3.

Виконуються три удари по нерухомому м'ячу в квадрат 5х5 м. Оцінюється влучення з дистанції (м).

45

40

35

25

20

15

12

10

8

0

4.

Кидок м’яча рукою після двох кроків в коридор шириною 2 м – 2 спроби. Залік по кращому кидку. Кидок за межі коридору не рахується.

40

35

30

25

20

10

8

6

4

0
 


Примітка: Польові гравці виконують 1, 2 тести, воротар – 3, 4. Максимальна кількість балів за один тест – 50. 
 
2.                 БАСКЕТБОЛ

              Послідовність виконання тесту. Абітурієнт з лінії штрафного кидка виконує передачу м’яча в щит і ловить відбитий від щита м’яч. Виконує ведення м’яча до стійок, які встановлені на майданчику паралельно боковій лінії на відстані 2 м від неї. Після чого виконує обведення трьох стійок почергово правою, лівою і знову правою рукою. Починається обведення стійок від бокової лінії. Після обведення стійок абітурієнт виконує ведення м’яча, подвійний крок і кидок м’яча у кошик. Ловить м’яч і знову виконує ведення м’яча до стійок, які обводить почергово лівою, правою і знову лівою рукою. Починається обведення стійок від бокової лінії. Завершується тест виконанням кидка м’яча у кошик в стрибку з відстані не ближче 4 метрів.

За кожну технічну помилку при виконанні тесту (втрата м’яча, невлучання м’яча в кошик, неправильне ведення м’яча та інші помилки) добавляється 2 штрафні секунди.

Фіксується час виконання вправи. Вправа виконується 4 рази.

 Оцінювання проводиться у 100-200 бальній шкалі: 50 балів за кожну спробу виконану без технічних помилок з часом до 14 секунд хлопці і 17 секунд дівчата.

 

Бали
 

Час виконання вправи без помилок
 
Чоловіки
 

Жінки

50

до 14 сек.

до 17 сек.

48

15 сек.

18 сек.

45

16 сек.

19 сек.

42

17 сек.

20 сек.

39

18 сек.

21 сек.

37

19 сек.

22 сек.

35

20 сек.

23 сек.

33

21 сек.

24 сек.

31

22 сек.

25 сек.

29

27 сек.

30 сек.

27

32 сек.

35 сек.

25

0

0
 
3.                 ВОЛЕЙБОЛ

               Старт з І зони волейбольного майданчика, звідки гравець має виконати послідовно три подачі в обмеженні коридори зони I, VI, V. Спосіб подачі – верхня пряма. Далі гравець переміщується в зону VI, де виконує п’ять передач над собою (попередньо виконавши присід з дотиком рукою до підлоги перед кожною передачею). Потім в зону IV, де трьома м’ячами потрібно провести послідовно три прямих нападаючих удари у визначенні коридори: в зони I,VI, V. Нападаючі удари виконуються з власного підкидання. Перейшовши під сіткою, гравець імітує блокування в зони II, III, IV. Необхідна умова – під час стрибка долоні винести над сіткою в позначених місцях. Із зони IV в зони V–VI–I дівчата послідовно виконують 3 перекати через плече або 3 падіння на стегно; хлопці – 3 падіння на руки з перекатом на груди. Далі з місця подачі гравець верхньою прямою подачею спрямовує один м’яч в праву частину майданчика, а другий – в ліву частину. Вздовж бокової лінії гравець фінішує на лицьовій лінії.

Кількість спроб 4. Всі залікові. Оцінювання проводиться у 100-200 бальній шкалі: 50 балів за кожну спробу виконану без технічних помилок з часом до 58 секунд хлопці і 60 секунд дівчата. За кожну технічну помилку (втрата м’яча при передачі, подача в сітку, за межі майданчика, попадання м’ячем при нападаючому ударі в сітку та інші) добавляється 2 штрафні секунди.

 

Бали
 

Час виконання вправи без помилок
 
Чоловіки
 

Жінки

50

до 58 сек.

До 60 сек.

48

59-60 сек.

61-62 сек.

45

61-62 сек.

63-64 сек.

42

63-64 сек.

65-66 сек.

39

65-66 сек.

67-68 сек.

37

67-70 сек.

69-80 сек.

35

71-74 сек.

81-83 сек.

33

75-80 сек.

84-87 сек.

31

81-85 сек.

88-90 сек.

29

86-90 сек.

91-93 сек.

27

91-120 сек.

94-120 сек.

25

0

0
4.      
 
 
Вступний іспит з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня на очну форму навчання та складається з таких випробувань:
 − біг на 100 метрів;
− підтягування у висі на перекладині (юнаки), підтягування у висі лежачи на низький перекладині висота 95 см. (дівчата)
− згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги;
 − стрибок у довжину з місця;
− біг на 1000 метрів (юнаки); 500 метрів (дівчата) 
                 Екзамен розпочинається з ознайомлення абітурієнтів з правилами проведення випробувань з фізичної підготовки, інструктажем з техніки безпеки. Випробування здійснюються згідно з правилами змагань з легкої атлетики та гімнастики. Для складання іспиту обов’язковою умовою є наявність спортивного одягу та спортивного взуття в абітурієнтів. До екзамену з фізичної підготовки допускаються абітурієнти, які подають у приймальну комісію довідку медичного обстеження з поліклініки чи фізкультурного диспансеру форми 086-0.
 
 
 
Програму творчого конкурсу з фізичної культури розроблено на підставі:
1.     Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України Постанова Кабінету Міністрів України № 80 від 15 січня 1996 року
2.     Клочко В.М., Безкоровайний Д.О., Звягінцева І.М. Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання й спорту. – Харків: ХНАМГ, 2005.–57 с
3.     Клочко В.М., Методичні вказівки щодо додержання правил безпеки з попередження та профілактики травм, нещадних випадків і ушкоджень під час занять з фізичного виховання та спорту. – Харків:
ХНАМГ, 2005.–55 с.
4.     Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки / Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594. Р. 1, п.3 // К., КМУ, 2006. – С.3.
5.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М.Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с.
6.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5-12 клас /Під ред. С.І.Операйло – К: «Перун», 2005. – 272 с.
7.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Фізична культура. 10-11 клас / Під ред. С.І. Операйло – К. // Фізичне виховання в школі. – 2004. - № 2. – 55с.
8.     Фізичне виховання. Навчальна програма для ВНЗ України ІІІ – ІУ рівнів
            акредитації / К., МОНУ, 2003. – 44 с. з додатками.
26-06-2018

Програма вступу з історії України ( 9 клас )

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
                
 
                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                 Голова Приймальної комісії
                                                                 Луцького коледжу
   рекреаційних технологій і права
                                                                 ______________ Н.І.Костів
                                                                 ___ _____________2018р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма
вступного випробування з предмету
«Історії України»
на основі базової загальної середньої освіти
(9 класів)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Луцьк - 2018
 
 
Вступ
          Не викликає сумніву, що майбутній спеціаліст будь-якого профілю повинен глибоко знати вітчизняну історію, вільно володіти історичними методами дослідження. Для успішного вивчення дисципліни «Історії України», абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми за 5-9 клас.
          Програма вступних екзаменів з історії України охоплює розділи шкільної програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні базової загальної середньої освіти.
          У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної
програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти
випускник 9-го класу, наводиться перелік основних питань, які виносяться на
вступні випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнтусистематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питанняпотрібно звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з історії України.
          Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання засвоєних абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок:
• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;
• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій;
• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;
• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;
• знання історичних понять термінів, їх визначень;
• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями.
Крім цього, курс підготовки передбачає вироблення таких умінь, як:
  • конкретизувати (відносити дати, події до відповідних історичних періодів, епох; визначати приналежність місцевості до певних регіонів; відносити конкретних осіб, групи людей до певних етнічних, соціально-економічних, політичних груп);
  • виявляти головне (характерні риси; зміни у житті людей, політиці, економіці, суспільстві; виокремлювати етнічні, соціальні, політичні групи);
  • групувати історичну інформацію за вказаною ознакою;
  • аналізувати і оцінювати істинність суджень, спираючись на власні   історичні знання;
  • працювати з історичними джерелами, документами (отримувати інформацію з джерела, застосовувати набуті знання у зв'язку зі змістом джерела);
  • встановлювати послідовність подій у часі, спираючись на знання історичних епох.
             Тестові завдання дозволяють перевірити власні знання історичних фактів, дат, хронологічних меж явищ, сутності історичних подій, уміння аналізувати, оцінювати істинність суджень, конкретизувати їх, установлювати причини, передумови, наслідки подій, явищ.
 
  ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
 
З дисципліни «Історія України» абітурієнт повинен знати :
 сутність основних проблем історії народу України;
 основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших
часів до початку ХХ ст;
 витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
 суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичногорозвитку українського народу;
 історичні події;
 зародження та розвиток української державності;
 процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
 діяльність історичних осіб.
 
вміти:
порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні
факти та діяльність осіб;
 оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції
загальнолюдських цінностей;
співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
розрізняти тенденційно подану інформацію;
орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з
першоджерелами, літературою;
 аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди
на ту чи іншу проблему.
 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Тема 1
 
ВСТУП. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
1.     Теоретико-методологічні засади курсу.
2.     Стародавня історія України.
3.     Ранній залізний вік. Кочовики. Антична колонізація Північного Причорномор’я.
4.     Слов’яни.
1. Предмет, хронологічні і просторові рамки, функції історії України. Принципи і методи пізнання історичних явищ. Методологія і періодизація курсу. Марксистський і цивілізаційний підходи щодо вивчення історичних явищ. Категоріальний апарат. Джерелознавство. Історіографія історії України.
2. Кам’яний вік. Палеоліт. Первісне людське стадо. Архантропи. Палеоантропи (неандертальці). “Homo sapiens” (кроманьйонці). Родовий лад. Племінна організація суспільства. Давні форми релігії. Мезоліт. Винайдення лука. Привласнюючі форми господарювання. Матріархат. Неолітична революція. Відтворюючі форми господарювання. Приручення тварин. Керамічний посуд. Землеробсько-скотарська і мисливсько-рибальська зони. Енеоліт. Металеві вироби. Орне землеробство. Патріархат. Сусідська община. Трипільська культура. Ремесло. “Протоміста”. Бронзовий вік. Перший великий суспільний поділ праці. Металургія бронзи. Розвиток ідеологічних уявлень.
3. Виробництво заліза. Другий великий  суспільний поділ праці. Кочові скотарські племена. Нові етнічні спільноти. Писемні свідчення. Кіммерійці. Скіфи. Велика Скіфія. Суспільний лад. Політичний устрій. Господарство. Культура і релігія скіфів. Мала Скіфія. Сармати. Таври. Готи. Гуни. Античні міста Північного Причорномор’я. Грецька колонізація. Рабовласницький спосіб виробництва. Політичний устрій. Господарство. Культура. Політеїстична релігія. Хозари. Авари.
4. Слов’яни. Їх походження і розселення. Писемні джерела про слов’ян. Археологічні культури. Анти. Слов’яно-готське протистояння. Союзи східнослов’янських племен. Господарство. Ремесло. Суспільні відносини. Воєнні походи. Поява міст. Культові споруди. Язичництво.  

Тема 2
 
УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД
(ІХ-ХІV ст.)
1.     Передумови виникнення Давньоруської держави.
2.     Державний устрій і соціальна структура Київської Русі. Історичний розвиток Київської Русі.
3.     Політична роздробленість. Галицько-Волинське князівство.
4.     Русь і Степ.
1. Писемні джерела. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія. Руська земля. Київське князівство Аскольда. Народження Давньоруської держави. Розвиток держави.
2. Перші великі київські князі. Піднесення та розквіт держави. Податкова, адміністративна, військова реформи. Прийняття християнства. Відносини з Візантією. Політичний і суспільний устрій. Економічний розвиток. Централізована монархія Володимира Мономаха.
3. Причини політичної роздробленості. Поліцентралізація Русі. Форма державного устрою. Система колективного сюзеренітету. Дуумвірат. Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке, Волинське князівства. Змагання князів за політичне лідерство. Наслідки роздробленості. Утворення Галицько-Волинського князівства. Етапи розвитку. Данило Галицький. Князівство в останній третині ХІІІ – першій половині ХІV ст. Війни “за галицьку спадщину”. Розпад Руського королівства. Сумщина за часів Київської Русі. Культура Русі княжої доби. Київська Русь у світовій історії.
4. Русь і Степ. Відносини з печенігами, половцями. Монголо-татарська навала. Нашестя Батия. Економічна, політична, військова залежність руських земель від завойовників. Відносини із Золотою Ордою. Наслідки навали.
Тема 3
 
УКРАЇНА В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД
(друга половина ХIV – перша половина ХVІІ ст.)
1.     Українські землі в складі Польського королівства, Великого князівства Литовського і Московської держави.
2.     Україна під владою Речі Посполитої.
3.     Виникнення козацтва. Запорозька Січ. Козацькі війни.
4.     Церква і духовне життя. Освіта і культура.
1. Київська і Волинська землі. Входження до складу Литовської держави. Перший удільний період. Кревська унія 1385 р. Ягайло і Вітовт.  Громадянська війна 1432-1440 рр. Другий удільний період. Соціальна структура. Економіка. Фільваркова система господарювання. Державний устрій. Міське життя. Еволюція прав окремих станів. Литовські Статути. Реформи 1564-1566 рр. Галицька Русь. Демографічні зміни. Етнічна строкатість міст. Магдебурзьке право і цеховий устрій міст. Північно-східна частина України у складі Московської держави.
2. Люблінська унія 1569 р. Об’єднання Русі у складі Речі Посполитої (Галичина, Волинь, Київщина, Поділля, Чернігівщина). Шляхетська колонізація степової України. Соціальні зміни. Шляхта. Бояри. Міщани. Селяни. Поляки і євреї в Україні. Сумщина у Литовсько-Польську добу. Українські землі у складі Угорського королівства, Молдавського князівства, Кримського ханства.
3. Походження слова “козак”. Фактори виникнення козацтва. Джерела формування козацтва. Виникнення Запорозької Січі. Д.Вишневецький (Байда). Соціально-економічний, політичний і військовий устрої на Січі. Судова влада. Військове мистецтво, побут, звичаї. Запорізька Січ у міждержавних відносинах країн Східної Європи та Азії. Реєстрове козацтво. Козацько-селянські повстання кінця ХVI – першої третини XVII ст. Козацтво на варті південних рубежів. Козацтво як чинник міжнародного життя.   Петро   Сагайдачний.  “Ординація   Війська   Запорізького” 1638 р.
4. Православна і Римська церкви на Галичині: перший досвід співіснування. Київська митрополія. Співжиття православних і католиків у Литовській державі. Реформаційний рух. Братства. Пошуки шляхів релігійного порозуміння. Церковні собори у Бересті 1596 р. Полеміка між уніатами і католиками та православними. Єзуїтство в Україні. Шляхта і міщани на захисті православ’я. Легалізація православної митрополії у Речі Посполитій. Острозька академія. Києво-Могилянський  колегіум.  Культура України напередодні революції ХVІІ ст.

Тема 4
 
УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ.
КОЗАЦЬКА ЕРА
(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)
1.     Національна революція 1648-1657 рр.
2.     Руїна (1658-1678).
3.     Політичне становище наприкінці XVII – на початку XVIII ст.
4.     Обмеження  та ліквідація державності.
5.     Приєднання Південної і Правобережної України. Визвольні рухи.
1. Різні точки зору на визначення подій середини ХVII ст. Проблема типології, хронологічних меж революції. Причини, рушійні сили, особливості революції. Її характер та періодизація. Богдан Хмельницький. Державне будівництво. Соціально-економічні зміни у роки революції. Українсько-польські угоди. Українсько-московські договори. Сумщина в роки революції. Значення революції.
2. Турецький, кримськотатарський і шведський впливи на українські справи. Громадянська війна. Українсько-московська війна. Андрусівське перемир’я 1667 р. Розчленування України на Лівобережну і Правобережну. Петро Дорошенко.
3. Адміністративний і державний устрої Лівобережної України. Гетьманство І.Самойловича. Бахчисарайська угода 1681 р. “Трактат про вічний мир” 1686 р. Гетьманування І.Мазепи. Північна війна і Україна. Політика Петра І щодо України. Союз із Швецією. Полтавська битва. Конституція П.Орлика. Гетьманування  І.Скоропадського.
4. Малоросійська колегія. П.Полуботок. Відновлення гетьманату. Д.Апостол. Правління гетьманського уряду. К.Розумовський. Глухів – гетьманська столиця. Малоросійська колегія (1764-1782). Зміна адміністративного устрою. Зруйнування Запорізької Січі. Подальша доля козацтва. П.Калнишевський. Перетворення козацького війська на частини регулярної російської армії. Місія В.Капніста. Соціально-економічне становище.
5. Правобережна Україна під владою Польщі. Шляхта і міщани українських міст. Зміни у релігійному житті. Василіанське просвітництво. Євреї на Правобережжі. Хасидизм. Гайдамацький рух. Коліївщина. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. Приєднання до Росії Криму. Слобідська Україна.  

Тема 5
 
УКРАЇНА У НОВИЙ ЧАС.
ПІД ВЛАДОЮ ДВОХ ІМПЕРІЙ
(кінець XVIII – початок ХХ ст.)
1.     Інкорпорація українських земель до складу Російської й Австрійської імперій.
2.     Неукраїнські революційні рухи.
3.     Хвилі українського національного відродження.
4.     Соціально-економічна модернізація.
5.     Національний рух на межі ХІХ-ХХ ст. Мобілізаційні можливості українського руху напередодні революції.
1. Адміністративно-територіальний поділ. Намісництва. Генерал-губернаторства. Губернії. Повіти. Уніфікація управлінської системи. Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. Україна у війні проти Наполеона 1812 р.
2. Загострення соціальних протиріч і піднесення суспільної думки. Масонські ложі. Декабристський рух в Україні. Південне товариство. Північне товариство. Товариство об’єднаних слов’ян. Політичні гуртки викладачів і студентів у Харкові (1826-1827) і Ніжині (1827-1830). Польський визвольний рух в Україні. Польські повстання 1830-1831, 1863 рр. на Правобережній Україні.
3. Малоросійське товариство. Кирило-Мефодіївське братство та його програмні документи. Питання національної свободи. Паростки національного відродження. Здобутки в галузі історії. Мовознавчі студії. Фольклорні досліди. Формування наукових центрів українознавства. “Руська трійця”. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. Головна Руська Рада. Політизація національного відродження в Галичині.
4. Соціальна структура населення. Поділ на стани. Нові класи і групи: буржуазія, наймані робітники. Формування національної інтелігенції.  Зрушення в аграрному секторі. Технічний переворот у промисловості. Пожвавлення торгівлі. Поява річкового і морського пароплавства.  Скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (1848 р.). Селянська реформа 1861 р. в Росії. Реформи 60-70-х рр. Початок нової буржуазної доби. Індустріалізація економіки. Розвиток залізничного транспорту. Посилення державно-монополістичних тенденцій. Іноземний капітал в економіці України.
5. Революційні народники в Україні. Ліберально-буржуазний рух. Соціал-демократичні ідеї і марксизм в Україні. Перші робітничі організації і марксистські гуртки. Діяльність “громад”. Михайло Драгоманов. Громадівський студентський рух 80-90-х років. Москвофільство. Народовці: угодовська і радикальна течії. Русько-українська радикальна партія. Соціалістичні ідеї і соціал-демократичні організації у Східній Галичині. Товариство “Просвіта”. Літературне товариство ім. Т.Г.Шевченка. Утворення Революційної української партії та її ідеологія. Українська народна партія. Українська демократична партія. Українська радикальна партія. Українська соціал-демократична робітнича партія. Українська соціалістична партія. Україна в роки революції 1905-1907 рр. Політична реакція. Українська фракція у Державній думі. Столипінська аграрна реформа. Товариство українських поступовців.
 
 
Критерії оцінювання знань і вмінь для абітурієнтів
з історії України
         Вступний екзамен з історії України проводиться на базі 9-ти класів загальноосвітньої середньої школи. Завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності вступників. Завдання укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою з історії України для 11-ти річної школи.
             Тестові завдання містять 4 варіанти по 20 завдань різної форми. Завдання розподіляються за формами:
 
Форми завдань
 
  
Завдання з вибором однієї відповіді
 
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю
 
            Кожне завдання спрямоване на виявлення ступеня сформованості у абітурієнтів певного вміння (складової компетентності), тобто кожне завдання свідчить про певний рівень компетентності учнів.
 
ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ Предметні вміння – складові компетентності
 
  
 
Просторова компетентність

Локалізація історико-географічних об’єктів/подій, явищ, процесів на карті
  
 
Хронологічна компетентність

Установлення хронологічної послідовності подій
  
Установлення дат, періодів за подіями, явищами, процесами, про які йдеться в уривках з документів
  
 
Логічна компетентність

Співвіднесення одиничних фактів (подій) з певними історичними процесами
  
Розпізнавання фактів (подій, явищ, процесів), найзначніших архітектурних та мистецьких пам’яток за візуальними історичними джерелами
  
Відбір фактів, явищ за певною ознакою. З’ясування та визначення характерних ознак подій, явищ, процесів на основі істинності та помилковості суджень
  
Систематизація, групування фактів, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичної особи
  
Визначення причинно-наслідкових зв’язків між подіями, явищами, процесами
  
 
Інформаційна компетентність

Вибір інформації та аналіз змісту документа: встановлення особи історичного діяча, події або назви документа, про які йдеться в джерелі
  
 
Аксіологічна та мовна компетентність

Роз’яснення суті описаних у джерелі подій, явищ, постатей в історичному контексті, виокремлення фактів й емоційно-ціннісних суджень автора, висловлення власного судження про документ і його автора; встановлення значення описаних подій, явищ, процесів в історії України, пояснення власного ставлення до подій, явищ, постатей, описаних у джерелі, визначення їхньої цінності
  
             Кожне з цих завдань перевіряє не тільки зазначену предметну компетентність, а й інші. Так, опрацьовуючи завдання з історичною картою, вступник виявляє не лише просторову компетентність і картографічні вміння, а й хронологічні, логічні, інформаційні компетентності. Відкрите завдання з аналізом уривка з історичного джерела перевіряє всі предметні компетентності, а не тільки аксіологічну та мовну, про що зазначено в концепції.
              За кожне правильно виконане завдання   абітурієнт отримує по 0,5    бали. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт указав букву лише правильної відповіді. В усіх інших випадках (вибрано іншу відповідь; вибрано дві відповіді; відповідь відсутня) – завдання вважається невиконаним.
               Завдання з короткою відповіддю є виконаним, якщо абітурієнт правильно вказав особу історичного діяча, подію, назву документа або організації, про які йдеться в джерелі.  
               Завдання   вважаємо виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив дві або три причини (або наслідки) запропонованих подій, явищ, процесів. У випадку, якщо названо три причини/наслідки, серед яких одне твердження неправильне, а решта правильні, відповідь вважається правильною.
               Виконання   завдання дає змогу оцінити абітурієнта балами високого рівня – відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень, затверджених Міністерством освіти і науки України. Це завдання оцінюємо максимально 1 балом. Оцінюючи це завдання слід зважати на такі критерії:
  • 1 бал зараховується за роботу  , у якій визначено, ким був автор документа (письменник, військовий, сучасний історик, пересічний очевидець або сучасник подій). Також зазначено, про яку подію (явище) йдеться в документі, встановлено, коли відбулися описані події;
  • 1 бал оцінюється відповідь, у якій, крім зазначеного вище, визначено як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; навіщо автор документа свідчить про події, тобто які ідеї він хотів донести до нащадків; з’ясовано значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;
  • 1бал зараховуємо за розгорнуту відповідь тоді, коли в написаному абітурієнтами тексті не лише правильно паспортизовано джерело та схарактеризовано подію та явище, про які йдеться, а й визначено, у чому цінність джерела, викладено ставлення до описаних подій або діячів. Окрім того, беремо до уваги логічність і послідовність викладу, загальний рівень мовного оформлення (прийнятний/не прийнятний).
 
Список рекомендованої літератури:
1.     Бойко О.Д. - Історія України. Навч. посібн., К.: альма-матер, 2008.
2.     Д’ячков С., Мартим’янов В. Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. Інтегрований курс. Підручник 6 клас. – К., 2008.
3.     Лях Р., Темірова Н. Історія України. Підручник 7 клас. – К., 2003.
4.     Власов В. Історія України. Підручник 7 кл. – К., 2005.
5.     Власов В. Історія України 8 кл. – К., 2005.
6.     Г.К. Швидько. Історія України 16 – 18 ст. Підручник для 8 кл. – К., 2003.
7.     О.К. Срукевич. Історія України. Підручник для 9 кл. – К., 2009.
8.     Субтельний  Орест. Україна: Історія: учебное пособие / О. Субтельний. - 3-тє вид.,перероб.і доп. - Київ : Либідь, 1993. - 720 с.
9.     Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. Історія України. 9 кл. – К., 2009.
10.                       Яворницький Д. Історія запорізьких козаків, 1-4 том, (1990).
26-06-2018

Програма вступу з математики ( 9 клас )

 
Луцький коледж рекреаційних технологій і права
 
                
 
                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                 Голова Приймальної комісії
                                                                 Луцького коледжу
   рекреаційних технологій і права
                                                                 ______________ Н.І.Костів
                                                                 ___ _____________2018р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма
вступного випробування з предмету
«Математика»
на основі базової загальної середньої освіти
(9 класів)
 
 
 
Луцьк - 2018
Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні знати вступники; другий – теореми і формули, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів визначається останнім розділом. В третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.
На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу І та ІІ рівнів акредитації повинен показати:
а) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул арифметики, алгебри і геометрії, вміння доводити теореми і виводити формули;
б) вміння чітко висловлювати математичну думку усно та в письмовій формі;
в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач.
 
 
 
І. Основні математичні поняття і факти
 
 
 
Арифметика і алгебра
 
1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне.
Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.
2. Цілі числа. Раціональні числа. Їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.
3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу.
4. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення, ділення десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні задачі на відсотки.
5. Додатні і від’ємні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. Порівняння додатних і від’ємних чисел. Додавання, віднімання, множення, ділення додатних і від’ємних чисел.
6. Поняття про число як результат вимірювання. Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів. Властивості арифметичних дій.
7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення буквених виразів. Обчислення за формулами.
Перетворення виразів: розкриття дужок, зведення подібних доданків.
8. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв’язування задач за допомогою пропорцій.
9. Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій. Формула відстані між двома точкам із заданими координатами.
10. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами.
11. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей.
12. Вимірювання величин. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа. Виконання арифметичних дійнад наближеними значеннями чисел.
13. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.
14. Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.
15. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для розкладання многочлена на множ­ники.
16. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного три­члена на лінійні множники.
17 Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скоро­чення алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціо­нальних алгебраїчних виразів.
18. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів із степенями.
19. Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з раціональним показником та його властивості.
Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних коренів. Наближене значення квад­ратного кореня.
20. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го
члена та суми n перших членів прогресій.
21. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь.
22. Системи рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв’язування найпростіших систем, одне рівняння яких пер­шого, а друге – другого степеня. Розв’язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.
23. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Розв’язування раціональ­них нерівностей, метод інтервалів.
24. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадан­ня функції. Парні і непарні функції.
 
25. Функції: у = кх + b, у = кх, у =xn(n– натуральне число), у = к/х;
 у = ах2 + bх + с, у = .Їх властивості і графіки.
 
 
 
Геометрія
 
1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.
2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих.
3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості. Правильні многокутники.
5. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості.
6. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.
7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.
8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності три­кутників (без доведення).
9. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне пере­несення. Приклади фігур, що мають симетрію.
10. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки.
11. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки до прямої.
12. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів.
13. Довжина кола. Довжина дуги. Число .
14. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Відно­шення площ подібних фігур. Площа круга та його частин.
15. Синус, косинус і тангенс кута.
16. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів.
Розв’язування трикутників.
17. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданими координа­тами. Рівняння прямої і кола.
18. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями координат. Координати вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.
 
 
II. Основні теореми і формули
 
Алгебра
 
1.     Степінь з раціональним показником та його властивості.
2.     Корінь n-го степеня і його властивості.
3.     Формула n-го члена арифметичної і геометричної прогресій.
4.     Формула nперших членів арифметичної і геометричної прогресій.
5.     Функція у = кх, її властивості і графік.
6.     Функція у = к/х, її властивості і графік.
7.     Функція у = кх + b, її властивості і графік.
8.     Функція у = xn, її властивості і графік.
9.     Функція у = ах2 + bх + с, її властивості і графік.
10.                       Формули коренів квадратного рівняння.
11.                       Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників.
12.                       Формули скороченого множення:
.
13.                       Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.
14.                       Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
15.                       Розв’язування систем двох лінійних рівнянь.
.
 
 
 
Геометрія
 
1.     Властивості рівнобедреного трикутника.
2.     Властивості бісектриси кута.
3.     Ознаки паралельності прямих.
4.     Теорема про суму кутів трикутника.
5.     Властивості паралелограма і його діагоналей.
6.     Ознаки рівності, подібності трикутників.
7.     Властивості прямокутника, ромба, квадрата.
8.     Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника.
9.     Теорема про кут, вписаний в коло.
10.                       Властивості дотичної до кола.
11.                       Теорема Піфагора та наслідки з неї.
12.                       Значення синуса, косинуса кутів .
13.                       Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
14.                       Основні тригонометричні тотожності:
 
15.                       Сума векторів та її властивості.
16.                       Скалярний добуток векторів і його властивості.
17.                       Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.
18.                       Рівняння прямої і кола.

 
III. Основні вміння і навички
 
Вступник повинен:
1.     Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дій з раціональними числами (натуральними, ціли­ми, звичайними і десятковими дробами).
2.     Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгеб­раїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), тригонометричних виразів.
3.     Уміти розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого степенів і ті, що зводяться до них, а також розв’язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем.
4.     Уміти будувати графіки функцій, передбачених програ­мою.
5.     Уміти зображати геометричні фігури і виконувати най­простіші побудови на площині.
6.     Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв’язання різних практичних задач.
7.     Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв’язуванні задач на обчислення та доведення.
 
 
Література
 
1.     Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики: Посібник для учнів. – К.: Техніка, 1999. – 504 с.
2.     Системы тренировочных задач и упражнений по математике. / А.Я.Смирнов и др. М.: Просвещение. 1991. – 208 с.
3.     Агеев Ю.А., Винниченко Л.Ф. Математика. В помощь абитуриенту. Основные понятия, формулы, решения: учебное пособие, 2-е издание. Днепропетровск: Навчальна книга, 1998 – 144 с.
4.     Вибрані питання елементарної математики під ред. Скорохода А.В. К.: Техніка, 2001 – 208 с.
5.     Практикум по рішенню математичних задач. Вересова Е.Е. М. Просвещение, 2007. – 767 с.
6.     Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 кл. / О.С.Істер та ін.. – К.: Центр навч.-мет. літ-ри, 2013 – 112 с.
7.     Кушнир И.Г. Шедевры школьной математики. Задачи с решением. В 2-х книгах. – К.: АСТРА. 1995 – 510 с.
8.     Богатырев Г.И. Математика для подготовительных курсов техникумов. Учебное пособие, 2-е изд. – М. «Наука». Гл. ред. физ.-мат. лит., 1998 – 408 с.
9.     Соломник В.С. Сборник вопросов и задач по математике для поступающих в техникумы. К. «Вища школа». 1990. – 288 с.
10.                       Кондратьева Л.А. и др. Сборник вопросов и задач по математике для поступающих в техникумы, - М.: «Высшая школа» 1989. – 222 с.
11.                       Говоров В.М. Сборник конкурсных задач по математике (с методическими указаниями и решениями). Учебное пособие 3-е изд. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 2003 – 384 с.  
26-06-2018
  [1]  2 3 
File news1.dat not found
Поділитися
Ми в соціальних мережах:
logo logo logo logo
Посилання на сайти:
logo logo logo logo logo logo logo logo
Статистика
Розробка та підтримка:
logo
logo